Osztályozó, pót- és javító vizsgák tájékoztatója

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
  • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

  • A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
  • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
  • javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
  • Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

A vizsgák követelménye és tartalma megegyezik a helyi tantervben egyes tantárgyaknál feltüntetett továbbhaladás feltételeivel, illetve tananyag tartalommal.

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGYÍRÁSBELISZÓBELIGYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelvÍRÁSBELISZÓBELI 
Magyar irodalomÍRÁSBELISZÓBELI 
Idegen nyelvÍRÁSBELISZÓBELI 
MatematikaÍRÁSBELISZÓBELI 
Etika/Hit- és erkölcstan SZÓBELI 
KörnyezetismeretÍRÁSBELISZÓBELI 
Ének-zene SZÓBELIGYAKORLATI
Vizuális kultúra  GYAKORLATI
Életvitel és gyakorlat  GYAKORLATI
Testnevelés és sport  GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelvÍRÁSBELISZÓBELI 
Magyar irodalomÍRÁSBELISZÓBELI 
Idegen nyelvekÍRÁSBELISZÓBELI 
MatematikaÍRÁSBELISZÓBELI 
Etika/Hit- és erkölcstanÍRÁSBELISZÓBELI 
Történelem SZÓBELI 
TermészetismeretÍRÁSBELISZÓBELI 
FizikaÍRÁSBELISZÓBELI 
KémiaÍRÁSBELISZÓBELI 
BiológiaÍRÁSBELISZÓBELI 
FöldrajzÍRÁSBELISZÓBELI 
Ének-zene SZÓBELIGYAKORLATI
Hon- és népismeret SZÓBELI 
Vizuális kultúra  GYAKORLATI
Informatika / Digitális kultúra SZÓBELIGYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat  GYAKORLATI
Testnevelés és sport  GYAKORLATI